Trajnostni Turizem - Kranj Zelena destinacija

Kaj je trajnostni turizem?

Enostavna definicija, ki jo uporablja Svetovna turistična organizacija pravi: “Trajnostni turizem je turizem, ki v celoti upošteva sedanje in prihodnje gospodarske, družbene in okoljske vplive, ki obravnavajo potrebe obiskovalcev, industrije, okolja in gostiteljskih skupnosti.”

Naravnemu in družbenemu okolju prinaša čim manj negativnih učinkov in maksimizira pozitivne.

FOTO: Luka Dakskobler

Konceptualna opredelitev

Smernice za trajnostni razvoj turizma in načini upravljanja se uporabljajo za vse oblike turizma v vseh vrstah destinacij, vključno z masovnim turizmom in različnimi segmenti nišnih turističnih vsebin.

Načela trajnosti se nanašajo na okoljske, gospodarske in socialno-kulturne vidike razvoja turizma, zato je treba vzpostaviti ustrezno ravnotežje med temi tremi razsežnostmi, da se zagotovi dolgoročna trajnost.

Zato mora trajnostni turizem:

1) optimalno izkoriščati okoljske vire, ki predstavljajo ključni element razvoja turizma, ohranjati bistvene ekološke procese in pomagati pri ohranjanju naravne dediščine in biotske raznovrstnosti,

2) spoštovati družbeno-kulturno avtentičnost gostiteljskih skupnosti, ohranjati svojo zgrajeno in živo kulturno dediščino in tradicionalne vrednote ter prispevati k medkulturnemu razumevanju in strpnosti,

3) zagotavljati trajnostne, dolgoročne gospodarske operacije, ki zagotavljajo socialno-ekonomske koristi vsem zainteresiranim stranem ter so pravično razdeljene, vključno s stabilnimi možnostmi zaposlovanja in zaslužka ter socialnimi storitvami za gostovanje skupnosti in prispevanjem k odpravljanju revščine.

Trajnostni razvoj turizma zahteva aktivno sodelovanje vseh deležnikov in podporo političnega vodstva. Doseganje trajnostnega turizma je neprekinjen proces, ki zahteva stalno spremljanje učinkov, pri čemer uvede potrebne preventivne in / ali korektivne ukrepe, kadar je to potrebno.

Trajnostni turizem bi moral ohranjati visoko raven turističnega zadovoljstva in turistom zagotoviti izkušnje, ki bodo povečale njihovo ozaveščenost o trajnostnih vprašanjih in spodbujale trajnostne turistične prakse med njimi.

Vir: Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, p.11-12